Integrovaný regionálny operačný program  

 

Spoločnosť Ventana, s.r.o. začala s realizáciou projektu „IROP-CLLD-P785-511-002-003 Rozšírenie poskytovaných služieb firmy Ventana, s.r.o. o zemné práce a komplexnú dodávku spodnej stavby"

Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 48 645 EUR, čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu sú 97 290 EUR.
Cieľom projektu je rozšírenie poskytovaných služieb firmy Ventana, s.r.o. prostredníctvom zakúpenia nového technického vybavenia určeného na zemné práce a dodávku spodnej stavby. Ide o zakúpenie šmykom riadeného kolesového nakladača s príslušenstvom - búracím kladivom, nákladného vozidla - trojstranného vyklápača a ďalšieho súboru strojov, ktoré tvorí vonkajší rotačný laser, vibračné dusadlo, píla na zámkovú dlažbu. Zakúpenie týchto strojov a prístrojov umožní presnú, rýchlu a ekonomickú realizáciu zemných prác, rozprestierania štrkových podsypov a betonáže dosky.
Realizácia projektu naplní nasledujúce merateľné ukazovatele:
- A101 Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové -1
- A102 Počet produktov, ktoré sú pre trh nové - 1
- A103 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora - 1
- A104 Počet vytvorených pracovných miest - 2
Dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov
Začiatok realizácie: 21.3.2022
Ukončenie realizácie: 20.9.2022

 

Vrátiť sa hore